Offices?&?Commettees
Location:Organization > Offices?&?Commettees

 

Academic Commettee


 Chairman 

LIN   Yuanhua             

Representatives 

LI Hengde、LI Jingfeng、LI Longtu、LI Yanxiang、LI Zhengcao、LIN Hong、LIU Wei、LIU     Baicheng、LIU Baixin、NAN   Cewen、Pan Feng、PAN Wei、SHEN   Yang、TANG Zilong、WANG   Chang'an、WANG Xiaohui、WENG   Duan、XIE Zhipeng、YANG Zhigang、YAO Kefu、YU Rong、YUE   Zhenxing、ZHANG Wenzheng、ZHANG   Zhengjun、ZHANG Xiaozhong、ZHONG   Minlin、ZHOU Ji、ZHU Hongwei、ZHU Jing、ZHUANG Daming、Andy     Godfrey                

 

Academic Degrees Committee


  Chairman 

ZHANG   Zhengjun                 

Vice-Chairmen

SHEN Yang、WANG   Xiaogong                 

Representatives

KANG Feiyu、LI Ming、LI Zhengcao、LIN     Yuanhua、PAN Wei、SHEN   Yang、TANG Zilong、WANG   Xiaogong、WANG Xiumei、XU   Qingyan、YANG Zhigang、YAO Kefu、YU Rong、ZHANG Yong、ZHUANG     Daming                 

Secretary

HUANG   Zhenghong               


   
                   

 

Teaching Committee


 Chairman 

SHEN Yang

Representatives

ZHANG Zhengjun、SUN Xiaodan、HUANG Zhenghong、WANG Ke、TANG Zilong、RAN Rui、ZHANG Wenzheng、LAI Wensheng、ZHANG Xiaozhong、YANG Zhigang、LIN Yuanhua、WAN Chunlei、LI Lliangliang、LI Zhengcao、YAO Kefu、ZHUANG Daming、CHEN Xiang、LI Yanxiang、XU Qingyan、SHEN     Yang            

 

 


Copyright © 2020 School of Materials Science and Engineering, Tsinghua University All Rights Reserved.