Faculty
Location:Faculty&Staff > Faculty
ZHOU Ji

"Changjiang Scholar” distinguished Professor
Phone: +86-10-62772975
Fax: +86-10-62772975
E-mail: zhouji@tsinghua.edu.cn


expand>>
Education Background

Ph.D (Inorganic Chemistry), Peking University, Beijing, 1991
M.S (Solid State Physics), Changchun Institute of Physics, Chinese Academy of Science, 1986
B.S. (Semiconductor Chemistry), Jilin University, Changchun, 1983


Research Field

Dielectric based metamaterials;
Merge of metamaterials and natural materials
New functional materials through metamaterial routes
New physics systems based on metamaterials.


Awards And Honors

Natural Science Award (second class) (2016)
National Technology Invention Award (second class) (2005)


Academic Achievements

Representative Publications
Yongzheng Wen, and Ji Zhou*, Artificial nonlinearity generated from electromagnetic coupling metamolecule, Physical Review Letters, 2017, 118:167401
Lingling Wu, Bo Li, and Ji Zhou*, Isotropic Negative Thermal Expansion Metamaterials, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2016, 8, 17721?17727
Jingbo Sun, Natalia M. Litchinitser,and Ji Zhou*, Indefiniteby Nature: From Ultraviolet to Terahertz,ACS Photonics, 2014, 1:293-303
Guoyan Dong, Ji Zhou,* and Luzhong Cai ,Zero phase delay induced by wavefront modulation in photonic crystals, Physical Review B, 2013, 87:125107
Qian Zhao, Ji Zhou*, Fuli Zhang, Didier Lippens, Mie resonance-based dielectric metamaterials, Materials Today, 12(12):60-69 (2009)
Q.Zhao, L.Kang,B.Du, H.J..Zhao, Q.Xie, X.G.Huang, B.Li, J.Zhou*, L.Li Experimental demonstration of isotropic negative permeability in athree-dimensional dielectric composite, Physical Review Letters, 2008, 101:027402.
Ming Fu, Ji Zhou*, Qunfang Xiao, Bo Li, Ruilong Zong, Wei Chen, and Jun Zhang, ZnO Nanosheets with Ordered Pore Periodicity via Colloidal Crystal Template-Assisted Electrochemical Deposition, Advanced Materials, 2006, 18:1001-1004
Xiwei Qi, Ji Zhou*, Zhenxing Yue, Zhilun Gui, Longtu Li, S. Buddhudu, A Ferroelectric Ferromagnetic Composite Material with Significant Permeability and Permittivity, Advanced Functional Materials, 2004, 14:920-926


Copyright © 2020 School of Materials Science and Engineering, Tsinghua University All Rights Reserved.